Regulamin korzystania z systemu zamawiania posiłków online Pyszoty§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania z serwisu internetowego umieszczonego na stronie www.pyszoty.pl, zwanego dalej "Serwisem", służącego do zamawiania posiłków online.

2. Właścicielem Serwisu jest przedsiębiorstwo Izabela Wojdyła Pyszoty, Ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85 61-529 Poznań, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 778-140-66-79 oraz REGON 301293667, adres e-mail: szkola@pyszoty.pl, tel. 505 345 891, zwane dalej "Pyszoty".

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów, zwanych dalej "Klientami", będących osobami fizycznymi, którzy zamawiają poprzez Serwis posiłki online w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu poprzez rejestrację, zalogowanie lub zamówienie posiłku online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Klienta.

7. Pyszoty oraz Klient nazywani będą w dalszej części Regulaminu łącznie "Stronami".

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis służy do dokonania zamówienia posiłków online, oferowanych w danej placówce oświatowej. Pyszoty mogą oferować również zamawianie posiłków online do odbioru w konkretnych lokalizacjach lub z dowozem.

2. Klient zapewnia środki na zamówienia doładowując swoje konto w Serwisie.

3. Na wniosek Klienta nadpłacone przez niego środki na jego koncie w Serwisie, mogą zostać zwrócone na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, Klient składa w formie elektronicznej poprzez jego wysłanie na adres e-mail: szkola@pyszoty.pl lub w tradycyjnej formie listownej na adres Pyszoty.

5. W przypadku, gdy Klient nie wykorzysta w danym roku szkolnym środków na swoim koncie, nie składając wniosku o ich zwrot, o którym mowa w ust. 3 powyżej, pozostała część środków na koncie Klienta przechodzi na kolejny rok szkolny.

6. Menu posiłków na dany dzień, rodzaj posiłków oraz ceny za poszczególne elementy składowe menu zaprezentowane są w Serwisie.

7. Korzystanie przez Klienta z Serwisu następuje poprzez:

  • a) wejście na stronę internetową www.pyszoty.pl,
  • b) zarejestrowanie się poprzez kliknięcie linku „zarejestruj się” ,
  • c) zamówienie określonej pozycji menu.

8. Podczas rejestracji Klient poproszony zostanie o podanie danych niezbędnych do dokonywania zamówień w Serwisie.

9. Dokonanie przez Klienta czynności, o których mowa w ust. 7 powyższej, jest niezbędne w celu realizacji zamówienia przez Pyszoty.

10. Zamówienie lub rezygnację z zamówienia na dany dzień należy zgłosić po zalogowaniu się na koncie Klienta do godziny określonej i widocznej w Serwisie. Wszelkie zmiany po tym czasie nie będą realizowane.

11. W przypadku odwołania zamówienia na zasadach określonych w ust. 9 powyżej, Klient uprawniony jest do wykorzystania danych środków na swoim koncie w późniejszym terminie lub do ich zwrotu na zasadach opisanych w ust 3 powyżej.

12. Zamówienie na określony posiłek do wydania w placówce oświatowej danego dnia zostanie zrealizowane w godzinach wydawania posiłków, określonych przez daną placówkę oświatową.

§ 3. Płatności

1. Płatność za wybrany abonament realizowana jest wyłącznie poprzez Serwis w formie online.

2. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. W przypadku konieczności zwrotu niewykorzystanej części środków, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu, zwrotu dokonuje się tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.

4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku zamówień realizowanych na terenie placówki oświatowej.

5. Pyszoty nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Internetu, celem zamówienia posiłku poprzez Serwis, i ponosi wszelkie związane z tym koszty zewnętrznych usług.

§ 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowę o świadczenie usługi cateringowej, polegającej na dostawie przez Pyszoty konkretnego posiłku lub posiłków, zamówionych przez Klienta poprzez Serwis, uważa się za zawartą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Umowę o świadczenie usług związanych z dostępem Klienta do jego konta w Serwisie, uważa się za zawartą w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu i dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie, w sposób opisany w § 2 ust. 7 Regulaminu.

2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług związanych z dostępem Klienta do jego konta w Serwisie, zawartej między Stronami na czas nieoznaczony, może nastąpić bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W celu wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient informuje o rezygnacji z usług świadczonych przez Pyszoty poprzez wysłanie na adres e-mail szkola@pyszoty.pl lub na adres Pyszoty w formie listownej odpowiedniego oświadczenia, wyrażającego wolę rozwiązania umowy.

4. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, przez Pyszoty następuje poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia usług na rzecz Klienta na udostępniony przez niego adres e-mail.

5. W przypadku usunięcia przez Klienta konta w Serwisie, działanie takie poczytuje się jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług związanych z dostępem Klienta do jego konta w Serwisie.

6. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie przez którąkolwiek ze Stron, niewykorzystana część abonamentu podlega zwrotowi Klientowi, zgodnie z regułami określonymi w § 3 powyżej.

§ 5. Zobowiązania Stron

1. W celu umożliwienia korzystania z Serwisu, zamówienia posiłków online i korzystania z konta w Serwisie, Klient zobowiązany jest do:

  • a) posiadania urządzenia mobilnego oraz łącza internetowego, umożliwiającego zamówienie posiłków poprzez Serwis,
  • b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej, celem umożliwienia Pyszoty skontaktowania się z Klientem,
  • c) zrealizowania czynności, o których mowa w § 2 ust. 7 powyżej,
  • d) nieumieszczania na Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

2. W ramach świadczenia usług , Pyszoty zobowiązane są do:

  • a) realizacji dostawy zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia,
  • b) dostarczania posiłków świeżych, zgodnych z obowiązującymi normami.
§ 6. Zakres odpowiedzialności

1. Pyszoty nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Klienta określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Pyszoty nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność złożenia zamówienia przez Klienta poprzez Serwis, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po stronie Klienta, jego urządzenia mobilnego lub usług zewnętrznych, z których Klient korzysta.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient uprawiony jest do składania reklamacji na usługi świadczone przez Pyszoty.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: szkola@pyszoty.pl lub listownie na adres: Pyszoty Izabela Wojdyła J. H. Dąbrowskiego 81/85, Poznań 60-529.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.

4. Klient otrzymuje odpowiedź na reklamację na udostępniony przez niego adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożone w formie tradycyjnej.

5. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej, następuje na wniosek Klienta, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.

§ 8. Odstąpienie do umowy

1. Ze względu na specyfikę usług świadczonych przez Pyszoty, polegających na dostarczaniu produktów ulegających szybkiemu zepsuciu oraz mających krótki termin przydatności do zużycia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczeniu usług cateringowych, zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Rezygnacja z usług cateringowych, świadczonych przez Pyszoty, następuje wyłącznie poprzez rozwiązanie umowy, na zasadach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.

3. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do jego konta w Serwisie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do konta w Serwisie, Klient musi poinformować Pyszoty o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: szkola@pyszoty.pl lub na adres Pyszoty w formie listownej, przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 powyżej.

5. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9. Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku powstania sporu, wynikającego z realizacji usług, Stronom przysługuje prawo do rozwiązania go pozasądowo.

2. Informacje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR.

3. Sprawa może być również przekazana do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

§ 10. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 5 maja 2020 r.,

2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie udostępnione Klientowi poprzez umieszczenie jej w Serwisie, a także wysłanie na adres e-mail Klienta.

3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z umowy o świadczenie usług zawartej między Stronami, jest prawo polskie.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do celów wykonania umowy o świadczenie usług. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach Klienta w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://serwis.pyszoty.pl/pages/privacy .

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.